یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢ بهمن بازنشستگان در شهرهای تهران و شوش تجمع کردند. بازنشستگان شوش، کرخه و حر که در مقابل اداره کل تامین اجتماعی شوش تجمع کرده بودند خواستار:

١- اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال۱۴۰۰ ٢- اجرای متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱

٣- پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان

٤- اجرای ماده ۸۹ تامین اجتماعی و درمان رایگان

٥- اجرای انتخابات کانون بازنشستگان شهرستان

٦- عدم واگذاری بانک رفاه درقالب اصل ۴۴ را خواستار شدند.

در تهران نیز بازنشستگان با همه تهدیداتی که در دو هفته گذشته شده و از تجمع منع گردیده بودند و با آنکه مدیریت کانون تهران از دادن سالن اجتماعات به این بازنشستگان نیز خودداری کرده بود اما برغم همه این موارد بیش از ٢٠ تن از بازنشستگان در مقابل کانون بازنشستگان تهران گرد آمده و خواستار مطالباتی که بازیچه دولتمردان گشته است شدند. سال در حال پایان یافتن است اما از ٢٥ درصد همسان سازی با همه وعده های هیات مدیره بی عرضه کانون ها عملی نگردیده است. بسیاری از بازنشستگان با این جمع همدلی می کردند. بازنشستگان تهرانی خواستار درمان کارآمد و رایگان، نان- سلامت- کرامت انسانی، عیدی کارگری معادل ٢ ماه برای بازنشستگان، دست ها از بانک رفاه کوتاه، رعایت اصل ٢٧ قانون اساسی و آزادی راهپیمایی و تجمع، پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.

هر چند افراد ناشناسی این تجمع را رصد می کردند اما بازنشستگان با اقتدار خواسته های خود را مطالبه کردند و هیچ کدام از هیات مدیره هم جرات پایین آمدن و پاسخگوی اینان نشد.

Share on Google+Share on Facebook