مردم زلزله زده خوی تنها نیستند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یک کامیون لوازم ضروری توسط اصناف عجبشیر و اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به خوی ارسال و به دست مردم رسید. این محموله به ابتکار اعضای سندیکا جمع آوری و ارسال گردید.