واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دیشب بازداشت شد

با خبر شدیم واله زمانی و عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دیشب بازداشت شده است.از اوایل اردیبهشت فشار و محدود کردن فعالیت کوشندگان سندیکایی شکل نوینی به خود گرفت . بعد از مرگ زنده یاد شاهرخ زمانی و دستگیری علی نجاتی حال شاهد دستگیری این عضو فعال سندیکای کارگران نقاش استان البرز هستیم . ما ضمن تاسف از این رفتار های ضد قانونی خواهان آزادی هرچه سریعتر علی نجاتی و واله زمانی هستیم.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
30/6/1394

 

Share on Google+Share on Facebook