گزارش خبرنگار پیام سندیکا

با توجه به گزارش های گوناگون خبرنگاران پیام سندیکا از واحد های تولیدی در 20 مهر دبیر انجمن قطعه سازان اعتراف کرد که طی ششماهه اخیر 11هزار کارگر قطعه ساز بیکار شده و تا پیان سال این رقم به 300 هزار کارگر خواهد رسید. ما طی گزارشاتی اعلام کرده بودیم که اکثر کارخانه های قطعه ساز و کارگاههای وابسته به آنها به دلیل نگرفتن طلب های خود از شرکت هایی چون ایران خودرو و سایپا و همچنین عم خرید قطعات سفارش داده شده به این کارخانه ها مجبور به اخراج کارگران خود و تعطیلی کارخانه های خود شده اند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
24/7/94

Share on Google+Share on Facebook