خبرنگار پیام سندیکا از کارگران قالی باف گزارش می دهد

1-با قطع بیمه قالیبافان از اول مهر امسال و با دریافت نکردن پول حق بیمه از کارگران قالی باف ، این کارگران که اکثرن زنان و دختران بودند که از این بیمه استفاده می کردند در بی خبری و سرگردانی بسر می برند. روسای شعب بیمه تامین اجتماعی اظهار بی اطلاعی کرده و از پاسخگویی سرباز می زنند.
2- با اخراج های پی در پی کارگران در ششماهه اول سال ، ازدحام کارگران اخراجی برای دریافت بیمه بیکاری در شعب بیمه تامین اجتماعی بسیار زیاد شده است و به بهانه های مختلف تلاش می کنند از ارایه بیمه بیکاری خودداری کنند و کارگران را سر می دوانند.
همچنین شعب بیمه تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیماری و حوادث به بلیمه شده ها هم بهانه گیری کرده و از انجام تعهدات خود شانه خالی می کنند.
سازمان تامین اجتماعی به سمت سخت گیری هرچه بیشتر در راستای عدم خدمت رسانی به کارگران گام برمی دارد.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 26/7/94
 
Share on Google+Share on Facebook