گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

در روزهای پایانی سال 94 باز هم فداکاری یک کارگر مکانیک به نام حمیدرضا طاهری باعث نجات جان کارگری دیگر شد.

در روز 18 اسفند زمانی که تعمیرکاران مکانیک بخش کوره بلند کارگاه 51 سرگرم انجام گراف سیستم دانه بندی سرباره کوره بلند شماره 3 بودند ناگهان نوار CBI شروع به حرکت نمود و جوشکار کارگاه 51 که نزدیک نوار مذکور در حال انجام وظیف بود توسط نوار به داخل درام گردشی کشیده شد. حمیدرضا طاهری که نزدیک این جوشکار بود با پرتاب خود به داخل درام از مرگ حتمی این جوشکر جلوگیری کرد.

ما ضمن درود به این کارگر فداکار بازهم تاکید و تصریح می کنیم که کاهش بودجه ایمنی در کارخانه های بزرگ باعث صدمات جدی به کارگران خواهد شد. نصب چشم های الکترونیکی بر روی این دستگاهها و باعث وصل نشدن برق و راه نیافتادن آن در زمان تعمیر خواهد شد. تا این گونه حوادث رخ ندهد.

تاکید می کنیم فعال شدن بخش بازرسی ایمنی وزارت کار و بازرسی های مکرر از این مجموعه های بزرگ خواست کارگران و باعث کاهش حوادث کار خواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook