Archive for جولای 2015

23 تیر 1325 نقطه عطف خیزش جنبش کارگری ایران

با تاسیس شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در بهار سال 1323 جنبش کارگری ایران به سطح بالاتری از اتحاد دست یافت و در این سطح با کارفرمایان بزرگ از جمله شرکت انگلیسی نفت در جنوب، خاندان پهلوی و سرمایه داران صنعتی و خدماتی به مقابله و رو در رویی پرداخت. اوج این کشمکش در 23 تیر و در اعتصاب کارگران شرکت انگلیسی نفت پدیدار شد. از اوایل سال 1325 دولت وقت ایران و استعمار انگلیس گزارشاتی از قدرتمند شدن زحمتکشان دریافت می کردند. در اول ماه مه 1325 فقط در تهران 60 هزار نفر در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند و سخنرانی رضا روستا رهبر شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران از رادیو به مناسبت اول ماه مه  پخش شد. …بیشتر

حقوق اجتماعی کوشندگان صنفی را رعایت کنید!

یکماه است که کوشندگان و سازمان گران صنفی آموزگاران را دربند کرده اند و در حال حاضر پنج آموزگار به خاطر کوشش در راه بهبود وضعیت معیشتی آموزگاران در بند قرار دارند. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به این بازداشت ها و نقض حقوق اجتماعی شهروندان و کوشندگان صنفی از اعتراض خاموش شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در تاریخ 31ام تیرماه در مقابل مجلس حمایت نموده و از اعضا و هوداران و دوستداران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک انتظار دارد از آموزگاران فرزندانشان حمایت تام و تمام کنند.  
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 29/4/1394

 

سرپیام پیام سندیکای شماره 38

سرپیام
میهن کارگری ما این روزها از طرف نیروهای سرمایه داری مورد هجوم قرار گرفته است. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، همگام با طرفداران سرمایه داری در داخل کشوردست به تهاجمی همه جانبه زده اند. عملکرد سرمایه داری جهانی نشان داده است که به هیچ قانون کاری پایبند نیست و سندیکاهای کارگری را هم سد راه خویش می داند. سرمایه داری چه از نوع خارجی اش و چه از نوع داخلی اش تشخیص داده است که خطر بزرگ برای غارت کشور، سندیکاهای کارگری هستند پس برای غارت دسترنج کارگران، باید نابودی و خنثا سازی سندیکاهای کارگری در دستور کار قرار گیرد.

…بیشتر

آتش سودجویی جان شهرام محمدی کارگر فداکار پتروشیمی را گرفت!

باخبر شدیم شهرام محمدی کارگر فداکار پتروشیمی مارون که به آتش زده و جان صدها نفر را در این پتروشیمی نجات داد، در‌گذشته است. او با بستن فلکه اصلی گاز جان صدها تن از همکارانش را نجات داد و خود را فدای همکاران و خانوادهایشان کرد. او و صدها کارگر گمنام همچون او که جان خود را فدای انسانیت کرده اند در گمنامی نخواهند مرد . طبقه کارگر و کارگران پتروشیمی ماهشهر نام او را زنده نگاه خواهند داشت. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن تسلیت به خانواده این کارگر فداکار ، مسوولیت کشته شدن او، کارگران شازند، کارگران ذوب آهن و دهها کارگری که امسال در آتش سودجویی کارفرمایان از بین رفتند را وزارت کار و بخش بازرسی ایمنی وزارت کار و شخص وزیر می دانیم.

ما از توجه خبرگزاری آنا به این حادثه و پوشش خبری آن سپاسگزاریم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 20/4/1394

پیام سندیکا 37 ماه اردیبهشت منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

آموزگاران تلاشگر را آزاد کنید!

در روزهای اخیر شاهد دستگیری غیرقانونی کوشندگان سازمان گر اتحادیه ها و سندیکاهای کشور هستیم. روندی که با شدت گرفتن قانون زدایی از قانون کار و قانون اساسی کشور ، آن روندی که خواست کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است . روندی که با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی آغاز شد و با نابودی صنایع تولیدی کوچک و بزرگ عامل بیکاری بی سابقه ای را در ایران موجب گردیده است. این روند خواهان حذف کوشندگان سازمان گر در مبارزات اجتماعی و صنفی است. دستگیری و به زندان افکندن علی اکبرباغانی نایب رییس هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران ودبیر شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در همین راستاست. ما ضمن اعتراض به زندانی شدن علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی خواستار توقف این روند مخرب علیه آزادی های انسانی بوده و آزادی همه کوشندگان صنفی معلمان ایران را خواستاریم.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سندیکای کارگران نقاشان استان البرز

۹۴/۰۴/۰۹