آتش سودجویی جان شهرام محمدی کارگر فداکار پتروشیمی را گرفت!

باخبر شدیم شهرام محمدی کارگر فداکار پتروشیمی مارون که به آتش زده و جان صدها نفر را در این پتروشیمی نجات داد، در‌گذشته است. او با بستن فلکه اصلی گاز جان صدها تن از همکارانش را نجات داد و خود را فدای همکاران و خانوادهایشان کرد. او و صدها کارگر گمنام همچون او که جان خود را فدای انسانیت کرده اند در گمنامی نخواهند مرد . طبقه کارگر و کارگران پتروشیمی ماهشهر نام او را زنده نگاه خواهند داشت. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن تسلیت به خانواده این کارگر فداکار ، مسوولیت کشته شدن او، کارگران شازند، کارگران ذوب آهن و دهها کارگری که امسال در آتش سودجویی کارفرمایان از بین رفتند را وزارت کار و بخش بازرسی ایمنی وزارت کار و شخص وزیر می دانیم.

ما از توجه خبرگزاری آنا به این حادثه و پوشش خبری آن سپاسگزاریم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 20/4/1394