در باره ما

سایت اینترنتی فلزکارمکانیک، انعکاس دهنده خبرها، نقطه نظر ها و بیانیه های رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و سایر سندیکاهای کارگری ایران می باشد.
سندیکای ما میراث دار بیش از هفت دهه مبارزه کارگران فلزکار و مکانیک در مسیر تحقق آرمان ها، خواست ها و شعارهای انسانی، کارگری- اجتماعی، حق طلبانه و قانونی شان می باشد. دربهار سال 1323 جمعی از کارگران مکانیک اتومبیل ،اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل را پایه گذاشتند. اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل در چارچوب صفوف کنفدارسیون شورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران توانست در مبارزه برای تصویب اولین قانون کار نقش ایفا کند. بعد از کودتای 28 مرداد ، بازماندگان این اتحادیه در همکاری با دیگر کارگرانی که بر روی فلز کار می کردند سندیکای کارگران فلزکارمکانیک را در سال 1337 تشکیل داده و در سال 1339 با شماره 34 به ثبت وزارت کار رساندند. سندیکای فلزکارمکانیک در جریان سال های 1357 تا 1362 در مسیر تشکل کارگران در مبارزه برای خواست هایشان، برای تصویب یک قانون کار مترقی و پاسخگو به خواست های زحمتکشان و تغییرهای پایه ای به نفع آنان مبارزه کرد. متاسفانه در سال 1362 با یورش به سندیکاهای کارگری و دستگیری جمعی از فعالان این سندیکا و سپس اعدام هدایت اله معلم عضو هیات مدیره سندیکا، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از فعالیت باز ماند. از اوایل دهه 80 بار دیگر پیشکسوتان سندیکایی با تشکیل هیات موسسان سندیکاهای کارگری و راهنمایی پیشگامان سندیکایی به فعالیت های سندیکایی جانی دیگر دادند. در سال 1384 با موج نوین سندیکاخواهی در کشور، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در 21 اردیبهشت 1384 با برگزاری اولین جلسه، کار خود را آغاز نموده و از آن تاریخ تاکنون در مسیر تشکل وسیع و کارآ و دفاع از حقوق قانونی کارگران فلزکارمکانیک وجنبش کارگری ایران در چارچوب قانون و مقاوله های سازمان جهانی کار و منشور جهانی سندیکاها عمل کرده است.
سندیکای فلزکارمکانیک ایجاد سندیکاهای کارگری و فعالیت قانونمند و عاری از تعرض های غیر قانونی به تشکل های مزدبگیران را در مسیر تغییرات بنیادین اقتصادی و اجتماعی، حق قانونی و خدشه ناپذیر همه کارگران یدی و فکری ایران می داند.