همانطور که میدانید و همه دوستان پروژه های صنعتی در جریان شرایط ناگوار حقوقی خویش و همکاران کارگرمان هستیم؛ برای رهایی از این وضعیت خفت بار و ناگواری که گریبان ما را گرفته است تنها یک راه پیش رویمان هست و خواهد بود.. ما در طلب نان در پی آبروی خود و زندگانیمان راهى طولانى طی نموده ایم تا زندگی شرافتمندانه داشته باشیم؛ اما سیستم چپاولگری و دلالی کار نان را از سر سفره هایمان ربوده است و هیچ ملاحظه ای در قبال زحمات ما و حقوق ملی و میهنیمان انجام نداده است… تنها یک راه وجود دارد تا نگذاریم بیشتر از اینها نان زحمت کشیده مان را از ما بربایند؛ و آن راه متشکل شدن و اتحاد و یکپارچگی کارگران پروژه ای است که یکصدا با هم طلب حقوق بنماییم و این سیستم نابسامان اقتصادی را نقد و به چالش بکشانیم و درخواست مطالبه گری حقوق خود بنماییم.

…بیشتر