گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس خودرو

از مدت ها پیش خبرنگاران پیام سندیکا از فشار کاری و استرس در کارخانه های خودرو سازی خبر می دادند.

حسن قاسمی کارگری بود که در خط تولید کارخانه پارس خودرو کار میکرد و تلاش کرد تا محل کارش جابجا بشود اما با مخالفت سرپرست مواجه می شود . حسن قاسمی که از فشار کاری بالا رنج می برد و نمی توانست این فشار را تحمل کند اقدام به خوردن روغن ترمز می کند ، که چند ساعت بعد به کما رفته و در نهایت از بین میرود !!!

از او یک فرزند ٧ ساله به یادگار مانده است.