همانطور که میدانید و همه دوستان پروژه های صنعتی در جریان شرایط ناگوار حقوقی خویش و همکاران کارگرمان هستیم؛ برای رهایی از این وضعیت خفت بار و ناگواری که گریبان ما را گرفته است تنها یک راه پیش رویمان هست و خواهد بود.. ما در طلب نان در پی آبروی خود و زندگانیمان راهى طولانى طی نموده ایم تا زندگی شرافتمندانه داشته باشیم؛ اما سیستم چپاولگری و دلالی کار نان را از سر سفره هایمان ربوده است و هیچ ملاحظه ای در قبال زحمات ما و حقوق ملی و میهنیمان انجام نداده است… تنها یک راه وجود دارد تا نگذاریم بیشتر از اینها نان زحمت کشیده مان را از ما بربایند؛ و آن راه متشکل شدن و اتحاد و یکپارچگی کارگران پروژه ای است که یکصدا با هم طلب حقوق بنماییم و این سیستم نابسامان اقتصادی را نقد و به چالش بکشانیم و درخواست مطالبه گری حقوق خود بنماییم.

کارفرمایان گستاخ شده اند و گاه تا شش یا هفت ماه و گاه تا یکسال هم بیشتر شده است که دستمزدهایمان را از ما دریغ داشته اند… آنها در این اوضاع سرسام آور تورم و گرانی که بازار هیچ ثباتی ندارد بدون آنکه دغدغه ای در قبال کارگران نشان دهند  و حس مسؤولیت پذیری آنان ذره ای بیدار شود ؛تنها هنرشان یورش به سفره های زحمتکشان هست و در این میان همگی می بینیم که دادگستری، اداره کار و پلیس انتظامی در خدمت کارفرمایان هستند, تا در صورت ممکن با کارگران اعتراضی برخورد بنمایند. ما برای دستیابی به حقوقمان چاره ای بجز خدمت به خود نداریم…… این واقعیت را بایستی بپذیریم که هیچ جناحى در كشور صلاح کارگران را نمی خواهد و با کارفرمایان و دلالانشان شریک هستند… وقتی که به خود بیاییم و توان خود را ببینیم؛ آنوقت است که می توانیم راههای خردمندانه تری انتخاب بنماییم و به دور از های و هوی که نقطه ضعفی برای ما کارگران خواهد بود راههای عملى و اصولى و با برنامه مبارزه را هموار خواهیم نمود.

گزارشهای کارگری شما میتواند به عنوان سند و مدرکی برای خلع سلاح کردن کسانی باشد که وضعیت پروژه های صنعتی را مناسب و درست گزارش می نمایند و در توهم فریب توده ها تلاش می نمایند. جسارت کارگری و حقوقی شما برای متشکل شدن در سندیکاهای کارگری و گروههایی که تمام قد برای مطالبه گری تلاش می نمایند خود آغاز پیروزی تمام است.

خود را بیابید و به ارزشهای انسانی و حقوقی خودتان ارج بگذارید. ارزش هاى کارگری خودتان را پاس بدارید و به دنبال رهایی خویش از چنگال ستم کارفرمایان باشید و در راه حقوق قانونی خود با فعالین  راه حقوق کارگران همگام باشید که پیروزی و موفقیت فقط با تلاش پیگیر و مطالبه گری بدست خواهد آمد.

وارتان خرمدین، عضو سندیکای کارگران فلز کار مکانیک ایران