حمید شرقی آزاد شد!

ساعت هشت و نیم امشب با تلاش بی وقفه خانواده و درایت سندیکا،حمید شرقی کارگر سندیکالیست ، به آغوش خانواده و سندیکای پر افتخار فلزکارمکانیک ایران بازگشت.

قلب سرشار از عشق به کارگران و صدای پر مهر او پس تحمل ٢٣ روز اسارت، امروز آزادانه شنیده شد.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١ شهریور ١٣٩٦