حقوق اجتماعی کوشندگان صنفی را رعایت کنید!

یکماه است که کوشندگان و سازمان گران صنفی آموزگاران را دربند کرده اند و در حال حاضر پنج آموزگار به خاطر کوشش در راه بهبود وضعیت معیشتی آموزگاران در بند قرار دارند. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به این بازداشت ها و نقض حقوق اجتماعی شهروندان و کوشندگان صنفی از اعتراض خاموش شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در تاریخ 31ام تیرماه در مقابل مجلس حمایت نموده و از اعضا و هوداران و دوستداران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک انتظار دارد از آموزگاران فرزندانشان حمایت تام و تمام کنند.  
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 29/4/1394