آموزگاران تلاشگر را آزاد کنید!

در روزهای اخیر شاهد دستگیری غیرقانونی کوشندگان سازمان گر اتحادیه ها و سندیکاهای کشور هستیم. روندی که با شدت گرفتن قانون زدایی از قانون کار و قانون اساسی کشور ، آن روندی که خواست کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است . روندی که با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی آغاز شد و با نابودی صنایع تولیدی کوچک و بزرگ عامل بیکاری بی سابقه ای را در ایران موجب گردیده است. این روند خواهان حذف کوشندگان سازمان گر در مبارزات اجتماعی و صنفی است. دستگیری و به زندان افکندن علی اکبرباغانی نایب رییس هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران ودبیر شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در همین راستاست. ما ضمن اعتراض به زندانی شدن علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی خواستار توقف این روند مخرب علیه آزادی های انسانی بوده و آزادی همه کوشندگان صنفی معلمان ایران را خواستاریم.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سندیکای کارگران نقاشان استان البرز

۹۴/۰۴/۰۹