گزارش خبرنگار پیام سندیکا و نظر کارگران ذوب آهن در رابطه با ورزش

تکنسین کارگاه: کار مداوم در کارگاهها و خستگی مفرط هر چند نیاز کارگران به ورزش را افزایش می دهد اما انگیزه ای برای کارگران جهت ورزش نمی ماند. کاش با کم کردن ساعت کار و ورزش در ساعت کار بتوان به سلامت کارگران از سوی مدیران توجه بیشتری شود

کارگر اپراتور: ورزش و نشاط برآمده از آن با شعار به وجود نمی آید. اگر ورزش های گروهی در کارخانه مورد توجه قرار گیرد، باعث نشاط هم در خانواده ها شده و هم انرژی خوبی به کارگران خواهد داد

ماشینیست: ورزش در جامعه امروزی و با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی از ضروریات زندگی کلیه افراد به شمار می رود . اما به دلیل نبود امکانات و تجهیزات کافی تخصیص داده شده به بخش های مختلف ، کارگران نمی توانند از ورزش بهره مند باشند. برای استفاده از سالن های ورزشی مجموعه شفق با گذاشت سرویس ایاب و ذهاب امکان استفاده از این مکان ورزشی بیشتر خواهد شد. البته اگر ورزش کارگران هم جزو ساعت کاری محسوب شود استقبال و انگیزه کارگران برای سلامت جسم بیشتر خواهد شد و مسلما بهره وری هم بیشتر خواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook