گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

1-مبلغ موجود در کارت سفر پرسنل قابل برداشت نیست

2- در رستوران توحید سیستم سرمایشی وجود ندارد

3- کارگران و کارکنان خواستار فعال کردن سامانه رتبه و امتیاز وام های مسکن، ضروری، پس انداز در پورتال شرکت هستند

4- کارت های پارسیان مخصوص غذا و خرید قابل استفاده نمی باشند چرا؟ آیا بخش اداری نمی باید در ین موارد فعال عمل کرده و کار گشا باشد؟

5- پرداخت وام های ضروری و ازدواج کارگران و کارکنان مدتی است متوقف شده است. به چه دلیل؟ محدودیت منابع مالی فقط باید شامل کارگران و کارکنان شود و مدیران را شامل نمی شود؟

6- متاسفانه پرسش های ما بی جواب است و مدیران به این مشکلات عنایت نداشته و برای رفع مشکلات ما اقدام نمی کنند

7- موضوع درمان بازنشستگان ذوب آهن و صندوق بازنشستگی فولاد کماکان تعیین تکلیف نشده است.

Share on Google+Share on Facebook