گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

درود و سپاس به کارگران سرزمینم.ً…ندای دادخواهی کارگران سرزمینمان تمامی ندارد؛چرا که کارد به استخوان رسیده و آنان برای دریافت مطالبات کارگری خودشان،چاره ای به جز اعتصاب ،خشم ،پرخاش و بی قیدی نسبت به سرانجام بیکاریشان و آوارگی و به دنبال کارگشتن ندارند…

آنها دیگر به کارفرمایان نابکار و دروغگو باور و اطمینان ندارند؛چرا که با وجود سودهای کلان سرمایه داری که از زحمات کارگران بدست می آید همچنان گفتمان (پول نیست)در جواب کارگران طلبکار گفته میشود و آنان را در گرداب فرورفتگی و دلسردی و نومیدی خودشان فرو می برد و آیه های نابسامان دلالی و چپاولگری در مسیر سود بیشتر و استثمار را در پایه های لرزان زندگی خود حس می نمایند…در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۵به دنبال مطالبه گری کارگران پتروشیمی بوشهر سایت۳برای گرفتن دستمزدهایشان که کارفرما نسبت به تعهداتش در قبال حقوق کارگران عمل نکرده بود تعداد۲۵۰نفر از کارگران ‌پایپینگ و جوش تسویه حساب شدند …آنها همه حقوق و مزایای کارگری خود را دریافت نمودند و به امید اینکه بعد از عید نوروز بتوانند کاری برای خود دست و پا نمایند با کوله باری از نگرانی و تردید به آخرین مرخصی سال خویش رفتند..

با سپاس

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

Share on Google+Share on Facebook