زندانی کردن کوشندگان سندیکایی به نفع چه کسانی است؟

در طول یک ماه گذشته فشار به کوشندگان سندیکایی شدت گرفته است. دستگیری اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران که برای مداوا و برای سامان دادن به مشکلات خانواده اش در مرخصی به سر می برد، تحت فشار قرار نهادن وثیقه گذاران جعفرعظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و رضا شهابی و به زندان کشاندن این عضوهیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و دستگیری حمید شرقی از اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در طی یکماه به چه معناست؟

چه کسانی از این زندانی شدن ها نفع می برند؟ این کارگران منافع چه کسانی را به خطر انداخته اند که باید به زندان بروند؟  اینها سوالاتی است که کارگران و مردم عادی می پرسند.

فشار به کوشندگان کارگری به درجه ای رسیده  که آنان را مانند رضا شهابی به اعتصاب غذا وا داشته است. ما همانطور که در اطلاعیه ٨ خرداد به دلیل اعتصاب غذای اسماعیل عبدی نوشتیم :« …. می دانیم که مبارزات اجتماعی را باید همگانی کرد، اما نمی توانیم در مقابل حق کشی های ناروا شاهد مرگ کوشنده ای توانا باشیم که دست های پنهان حذف او را خواهانند تا فعالین صنفی و مدنی برای اعتراضات خود دست به اعتصاب غذا بزنند. اعتصاب غذایی که نتیجه ای جز مرگ و یا علیل شدن ندارد، چون تسلیمی در کار نیست …..» و هنوز هم به آن اعتقاد داریم.

امنیتی کردن مبارزات کارگران در مقابل اجحافات گسترده و سازماندهی شده از سوی مراکزی چون وزارت کار، نفت، دادگستری و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی، جز متوقف ساختن این مبارزات نیست. بیش از 2 میلیون کارگر پروژه ای حقوق هایشان به توسط شرکت هایی که وزارت نفت تایید می کند عقب می افتد، کارخانه هایی چون هل تبریز با گذاشتن قوانین ضد انسانی و برده وار با چشم پوشی های وزارت کار روبرو می شود، مدیرعامل ایران خودرو طی حکمی به امور اداری ایران خودرو دستور می دهد تا کارکنانش را به جای تامین اجتماعی، بیمه آینده ساز نموده و هرکسی هم که اعتراض می کند از استخدامش جلوگیری شود. دستاوردها و نان کارگران به بازیچه ای در دستان عده ای تبدیل شده است که از سوی مرکز مافیایی حمایت می شوند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از اسیران در بند خود، اسماعیل عبدی، حمید شرقی، رضا شهابی اعلام می کند از همه توان خود برای آزاد نمودن این کوشندگان استفاده کرده و از پا نخواهد نشست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣٠ مرداد ١٣٩٦

Share on Google+Share on Facebook