پیام سندیکا، شماره ٥٩ مرداد ماه سال ٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آورسندیکاهای کارگری شماره ٥٩ مرداد ماه سال ٩٦ بصورت چاپی والکترونیکی درایران منتشرشد.

در این شماره می خوانید:                       

سر پیام  ص1

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص3

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص9

تسلیت به کارگران، تبریک به سرمایه داران  ص24

درآرامگاه شرافت تمام مرده ها، زنده اند!  ص27

فاجعه ملی برای صنعت کشوردرراه است!  ص28

انگشت نگاری وکارگران………  ص31

حمایت ازربیعی باچه استدلالی صورت میگیرد؟؟  ص33

شعری از فلزبان  ص35

سندیکا چیست؟ و چه می گوید؟  ص36

مرگ کسب وکارزحمتکشان شده است!  ص37

دلایل پیروزی حزب کارگردرانتخابات انگلیس  ص38

مصاحبه ایلنا با یک فعال صنفی کارگران فلزکار  ص41

نظام سرمایه داری ولایه های آن  ص43

تبریزیها تحسین برانگیزند!  ص45

استونی کشورتمام اینترنتی!  ص47

طنزها وخاطرات کازیم عاشقی کارگرفلزکار  ص49

کوچک مرد بزرگ  ص51

کودتای 28 مرداد وپیامدهای آن برای طبقه کارگر  ص53

مهنازمیرزایی کارگرمعدن  ص55

 

برای خواندن نشریه می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید.

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

Share on Google+Share on Facebook