گزارش خبرنگار پیام سندیکا از محیط زیست فیروزکوه!

هر ساله دهقانان فیروزکوه با هجوم ملخ روبرو می شوند که با تدابیر سنتی این مشکل را رفع می کردند.

متاسفانه 5 سال قبل در یک اقدام غیرکارشناسانه ، مسوولین کشاورزی منطقه برای مبارزه با ملخ با آغشته کردن سبوس به سم و قراردادن آن در مسیر پرواز ملخ ها باعث هم نابودی ملخ ها گردیدند و هم یک فاجعه را رقم زدند.

اتفاقی که با این بی تدبیری رقم خورد موجب کشتار و نابودی کبک ها، موش ها، مارها، آهوها، کله بزها …. در منطقه گردیده است. این منطقه امروز به بیابان سوخته ای بدل شده و فاقد زیست بوم مناسب است.

این کار احمقانه که بی لیاقتی و بی دانشی مسوولین را نشان می دهد موجب گردیده اکولوژی منطقه دست خوش تغییر گردد و باعث زیان های جبران ناپذیری به محیط زیست و دهقانان منطقه گردد.

 

Share on Google+Share on Facebook