پیام سندیکا، شماره ٦٤ دی ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٤  سال هفتم،  دیماه  ١٣٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

 

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص١

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص٩

چرا اعتصاب در پروژه ها به موفقیت نمی رسد؟  ص٣٠

کودتا ها، برای خصوصی سازی  ص٣١

 گفتگوی کارگران پروژه ای با خبرنگار پیام سندیکا  ص٣٧

 بنام دادخواهی و بنام پاکی و راستی  ص٤٢

خبرنگاران پیام سندیکا از شرایط کار در کنگان می گویند!  ص٤٣

تسلیت  ص٤٤

از اعتصابات کارگری بیاموزیم!  ص٤٦

سهامداران کارگر، قربانی فساد شبکه اقتصادی کشور  ص٤٧

درود به کارگران سرزمینم………..  ص٤٩

بی قانونی سکه رایج روز!  ص٥١

مناظره خواندنی فیدل کاسترو با پاپ ژان پل دوم  ص٥٢

 واقعیت تلخ  ص٥٣

شعرهای کارگری  ص٥٤

کاش جامعه ما از چنین مربیان تعلیم و تربیت بیشتر داشت  ص٥٧

روز اول دسامبر بود  ص٥٨

شب سردی بود…  ص٥٩

جولیا از درخت پایین آمد!  ص٦٠

مبانی اقتصاد سیاسی  ص٦١

پيدايش و تکامل حيات  ص٦٣

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
 

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook