گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران راه آهن

شرکت مهندسی ساختمانی راه آهن ۷ ماه است غذای کارگران رو قطع کرده و کارگران از جیب خودشان هزینه میکنند همچنین مسافت ۸۰ کیلومتر رفت و برگشت برای کار کردن را با وانت کارگران را به این سو و آن سو می برند. و اگر اتفاقی برای کارگری در این جابجایی  بیفتد کسی مسولیت قبول نمی کند.

در زمان پرداخت حقوق دیماه از تمام کارگران بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان کسر کرده اند. و هر کسی دلیل این کار را می پرسد می گویند اگر ناراحتی برو. در ضمن از کارگران میخواهند که ۳۷ روز به اجبار سرکار مانده بدون یک ریال اضافه کار.

اینها بخشی از مشکلات کارگران راه آهن است.  ترا خدا مشکلات ما را منعکس کنید شاید مسوولین بفهمند این پیمانکاران در حق کارگران چقدر اجحاف می کنند.

Share on Google+Share on Facebook