شرح کوچک ازشرکت ایران مال و شرکت جانبی و زیر مجموعه اش. شرکت ایران مال متعلق به علی انصاری است در پشت پرده این شرکت یکی از این آقازاده بزرگ است. علی انصاری یک شرکت دیگری دارد به نام کیسون که  شرکت ایران مال پیمانکاری را داده به کیسون. یعنی با خودش و این کیسون چهار صد و بیست پنج شرکت پیمانکاری زیرمجموعه دارد. هرکدام از این ها یک یا دو تا پیمانکار زیر مجموعه دارند و خود این پیمانکارها کار را با پیمانکار دیگری قرارداد می بندد و حال در چنین شرکت های چند نوع قرار داد با کارگران بسته می شود:

 ١-کارگرروز مزدی

٢- کارگر پیمانکاری

٣-کارگرشرکتی.

تمام قرار دادها  سفید امضا می باشد وکارگر فقط باید امضا کند. دست کارفرما وپیمانکار کامل باز است کارفرما ها و پیمانکاران در متن قرارداد  نوشته اند:«… که من تمام حق و حقوق خودم را گرفته ام وهیچ گونه ادعايی ندارم» و کارگر باید امضا کند. این است قانونی که برجامعه کارگری حاکم است وتمام این کارگران که اکثریت شان شهرستانی و کشاورز می باشند  هیچ گونه آگاهی به مسایل حقوقی خود ندارند .ولی یک جای امیدواری هست که همه شان ازاین وضع اسفبار فقر معترض هستند.

این گزارشی است برای رفقای سندیکا فرستادم امیدوارم که منتشر شود.

 

علی کارگر پروژه ای عسلویه