مطالبات کارگری شرکت کانی مس

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، شرکت کانی مس از شرکت های اقماری این مجموعه، طی فعالیت در پروژه ی تیکنر های طرح جامع آب از سال ١٣٩٠ تا کنون مطالبات مربوط به سختی کار و تغییر وضعیتِ پرسنل به رسمی و پرداختِ برخی اضافه کارها را محقق ننموده و این وعده ها منجر به اعتصاب کارگریِ سه روزه ی کارگرانِ ذی حق شده است. 

این پروژه در مراحلِ تحویل و تحول بوده و کارفرما قادر به عمل به تعهدات خود نگردیده است.

بر اساسِ گزارشات دریافتی، قریب به ٧٠ نفر از پرسنل شرکت کانی مس با ترک کار و خواباندنِ خط، بعد از هفت سال پیگیری مسالمت آمیز، اقدام به رساندنِ صدای خود به گوش مسولین نمودند تا مطالبات برحق خود را پیجویی نمایند؛ اما با مداخله ی نیروهای امنیتی و بازداشتِ موقتِ ٣ نفر، کماکان این مطالبات سرکوب شد.

 گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه

Share on Google+Share on Facebook