قابل توجه است که با خاتمه یافتنِ برخی از طرح های توسعه نظیرِ فلش، تغلیظ و مولیبدن، بیش از 1500 نفر نیروی کار تسویه شده اند و ظاهرن هیچ طرح و برنامه ای برای جذب این نیرو ها در بخش خصوصیِ پیمانکاری وجود ندارد؛ چه بسا کارفرما در شرایط فعلیِ مشکلاتِ فروش مس و نقل وانتقال وجه، ترجیح می دهد بدون توجه به پتانسیل های جذب نیروی انسانی-  با مصرف کنندگانِ مس در بخش های دولتی دست به مراوده بزند.

باید اشاره داشت که حجم پروژه های جدید با پروژه های خاتمه یافته ی قدیمی قابل مقایسه نیست و شمارِ متعددی از نیروی کار در منطقه، بدون وجودِ فرصت شغلی رها شده اند.

 گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه