مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بر اساس گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، شرکت های پیمانکاریِ اقماری این مجتمع در موارد ذیل مورد اجحاف کارفرمایان قرار گرفته و معوقه های قابل توجهی برای کارگران باقی گذاشته اند:

مشارکت سبافام: پیمانکار کوره ی فلش که در حال بهره برداری ست؛ پس از تعدیل نیروی سال گذشته، تاکنون نسبت به پرداخت تسویه حساب نفراتِ مرخص شده اقدام ننموده و بیش از ١٠٠ نفر از نامبردگان کماکان وجهی دریافت نکرده اند، بعلاوه این که حقوق ِ ماهِ پایانیِ این نفرات نیز پرداخت نشده است؛ پیمانکار سبافام از خردادماه نیز حقوق پرسنلِ مشغول به کار خود را پرداخت ننموده است.

شرکت سنا: پیمانکار اخیر، ٨ نفر نیرو تعدیل نموده و بدون پرداختِ مطالبه، نفرات را اخراج کرده است- پس از گذشت قریب به دو ماه از تسویه ی این نفرات، هیچ وعده ای نیز در ارتباط با پرداخت به ایشان داده نمی شود؛ شرکت مذکور از شهریور ماه نیز حقوق پرسنلِ مشغول به کارِ خود را پرداخت نکرده است.

شرکت رامپکو: این شرکت با وجودِ شروع به کار در مجتمع مس سرچشمه و دریافت مبالغِ پیش پرداخت، از شهریور ماه اقدام به پرداخت حقوق پرسنل نمی نماید.

مشاور کاوشگران: شرکت مشاور توسعه ی ذوب، از تیرماه سال جاری حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده، این در حالی ست که کارفرمای مس سرچشمه تاکنون صورت وضعیتِ مرداد ماه شرکت مذکور را نیز پرداخت نکرده است؛ بدیهی ست کارفرمای اصلی می بایست نسبت به این مهم، اقدامِ فوری را مبذول دارد.

شرکت نیپک: این شرکت مدیدی ست که از شرکت های اقماری مجتمع مس سرچشمه محسوب می شود؛ شرکت نیپک با وجودِ تاخیراتِ کمتر در پرداخت حقوق پرسنل، از اردیبهشت ماه سال جاری با وجود ساعاتِ کاری طویل المدتِ پروژه ها، هیچ نوع اضافه کار و افزوده ای به حقوق پایه پرداخت نمی نماید و علی الظاهر این روش، شِگِردی ست برای کمتر به چشم آمدنِ تاخیرات پرداختِ کارفرمایان.

Share on Google+Share on Facebook