سرکوب کوشندگان کارگری را متوقف کنید!

به اطلاع سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه « در پی یورش امروز صبح نیروهای امنیتی به منزل علی نجاتی و دستگیری وی و پیمان نجاتی (فرزند ایشان ) و آقای مجید رعایایی ( مهمان وی ساعاتی پیش ، پس از بازجویی از پسر و مهمان علی نجاتینامبردگان با قید وثیقه آزاد شدند. و علی نجاتی به مکان نامعلومی انتقال یافت.

لازم به ذکر است برخی از وسایل آقای رعایایی توسط دستگاه امنیتی ضبط شده است. با توجه به سابقه بیماری قلبی علی نجاتی و ضرب و جرح وی هنگام دستگیری، لازم است تمهیدات مناسب برای ایشان در نظر گرفته شود»

با بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و اخبار نگران کننده ای که در مورد اسماعیل بخشی منتشر می شود چند روزی نگذشته است که این حمله به آقای علی نجاتی صورت می گیرد. آیا با دستگیری و زندان کردن کوشندگان کارگری می توان نان را به سر سفره کارگران هفت تپه ای و کارگران فولاد آهواز آورد؟

چرا دستگاه قضایی مسببین این اعتراضات را که با وام های میلیاردی و خرید بی ضابطه نیشکر هفت تپه این مجتمع عظیم را با رکود و ورشکستگی روبرو ساخته اند دستگیر نمی کند؟

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حمایت خود را از خواسته ها و اعتصابات به حق کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه مجددن اعلام کرده و خواستار فوری آزادی آقایان اسماعیل بخشی، علی نجاتی و خانم سپیده قلیان بوده و این یورش به کوشندگان کارگری را محکوم می کند.  

تنها راه بحران هفت تپه و فولاد اهواز دست برداشتن از برنامه های ویرانگر خصوصی سازی و مشورت با کوشندگان کارگری این دو واحد تولیدی است.

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٨ آذر ١٣٠٧

Share on Google+Share on Facebook