گزارش پیام سندیکا از پتروشیمی آریا

شرکت شاخص چندماهی است که به جای شرکت سنا اندیشه ، تعمیر و نگهداری پتروشیمی آریاساسول را عهده دار گردیده است. متاسفانه این شرکت شرایط کاری بسیار بدی را برای کارگران اورحال پیش آورده است از قبیل خوابگاه با امکانات و کیفیت صفر و کم کردن حقوقها و کم کردن ازساعت کار کارگران . همچنین در یک اقدام غیر کارگری و غیر اخلاقی  به کاهش وکم کردن بیمه ومالیات از کارگران اورحالی و دیر پرداخت کردن حقوق کارگران ساعتی بعد از ٨٠ روز دست زده است.

از گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها درخواست رسیدگی به این امر را داریم

 جواد نهرین

Share on Google+Share on Facebook