از شهرک های صنعتی خبرهای بدی می رسد!

از شهرک های صنعتی به خبرنگاران پیام سندیکا خبرهای یکسان می رسد که ما در زیر می آوریم:

١- از روزهای آغازین سال با کارگران هیچ قرارداد طولانی مدتی بسته نشده است و تنها قراردادها به صورت روزمزد را پیش روی کارگران می گذارند تا از دادن حق بیمه و دیگر حقوق کارگران مانند حق مسکن و عائله مندی فرار کنند.

٢- بعضی از کارگاهها به کارگران گفته اند از حداقل حقوق مصوب وزارت کار، حق بیمه ٣٠ درصدی کارگر و کارفرما را کسر کرده مابقی را خواهند داد یعنی کارفرما حق بیمه سهم خودش را هم از جیب کارگر پرداخت خواهد کرد

٣- کارگاههای کوچک زیر ١٠٠ الی ٥٠ نفر در شهرک های صنعتی تمام فروردین را تعطیل بدون حقوق اعلام کرده اند و احتمال اینکه این کارگاهها در طول سال کمتر از ١٠ ماه به طور مرتب کار کنند می باشد و کارفرمایان کارگران را در طول سال به مرخصی های بدون حقوق خواهند فرستاد

Share on Google+Share on Facebook