گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

امسال کارگران ایران خودرو قبل از عید فقط یک ماه پاداش و عیدی گرفتند و طبق روال باید مابقی را در تابستان دریافت کنند. این در حالی است که کارگران در سال گذشته وضعیت دریافتی خوبی نداشتند و بیش از ٣٠ درصد از دریافتی اشان کاهش یافته بود و می باید شرکت پاداش و عیدی را کامل به کارگران شب عیدی می پرداخت. البته لازم به ذکر است که هیات مدیره و مدیران از پاداش های چندصد میلیونی برخوردار شده اند.

البته اگر وزارت کاری وجود داشت می باید جلوی تخلف دیرکرد ششماهه نپرداختن عیدی کارگران ایران خودرو را می گرفت که در ایران وزارت کاری برای کارگران وجود ندارد. کافی است سود دیرکرد یک ماه عیدی کارگران ایران خودرو محاسبه شود تا معلوم گردد مدیریت ایران خودرو چگونه از این دیرکرد کاسبی می کند.

Share on Google+Share on Facebook