همه با هم می آییم تا روز کارگر را با شکوهتر برگزار کنیم!

برای دستمزدی عادلانه
برای کوتاه شدن دست های ناپاک از تامین اجتماعی
برای کمک های بلاعوض برای سیلزدگان
برای صلح و در امان ماندن جان فرزندانمان
برای آزادی فعالیت های سندیکایی
برای آزادی همه زندانیان کارگری و مدنی

می آییم تا خواسته های گفته شده را هرچه رساتر با خواهران و برادران زحمتکش مان در اول ماه مه روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت ساعت ١٠ صبح در مقابل مجلس فریاد بزنیم.

گسترده تر باد همبستگی زحمتکشان ایران و جهان
پیروز باد اتحاد خلق
گرامی باد اول ماه مه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٧ اردیبهشت ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook