توفنده ترباد جنبش کارگری ایران

روز یازدهم اردیبهشت با فراخوان سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری تظاهرات آرام روز اول ماه مه در مقابل مجلس برگزار شد که متاسفانه با دخالت پلیس امنیت و نیروی انتظامی به ضرب شتم و تظاهر کنندگان و دستگیری کوشندگان سرشناس کارگری و افراد حاضر در مراسم کشیده شد.
در این درگیری که از سوی لباس شخصی ها آغاز گردید و با حمایت نیروی انتظامی گسترش یافت رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدنی، سیدرسول طالب مقدم، ناصرمحرم زاده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی فرهاد شیخی، هادی سلیمانی، شیما ویژه، آقای خرسندی از بازنشستگان کشوری و با حدود ٧٠ سال سن، کیوان صمیمی ازاعضای کانون نویسندگان و عباس شمس، سیدمهدی عظیمی، قاسم خالویی، داودرفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو، اسدلله سلیمانی، محمدحسین بنده مرادی، سیما طاهری، سمانه طاهری، زینب امیری، ناهید خداجو، مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق دستگیر و به زندان منتقل شدند.
همچنین در روز بعد، روز معلم آقایان رسول بداقی، محمدفلاحی، مجتبا قریشیان از آموزگاران فعال دستگیر شدند.
اقای علیرضاثقفی، هاله صفرزاده و پروین محمدی هم چند روز قبل از ١١ اردیبهشت دستگیر و روانه زندان شده بودند.
با توجه به زندانی بودن جعفرعظیم زاده و اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی تعداد زندانیان صنفی به ٣٠ نفر رسیده است.
طبق اصل ٢٧ قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که از سوی کشورمان پذیرفته شده است تجمع و راهپیمایی آزاد است و دولت حق جلوگیری از آن را نداشته که توسط یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی آیت اله سیدمحمد حسین بهشتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
لذا سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این حمله به تظاهرات آرام کارگران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه بازداشتی های این مراسم می باشد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
١٤ ارديبهشت ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook