قراردادهای کارگران کارخانه ایران خودرو

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا قراردادهای کارفرمای ایران خودرو با کارگرانش هم هر ششماه یکبار تجدید می شود تا اگر کارگری دست به فعالیت های کارگری زد بتوانند او را به راحتی از محیط کار دور کنند. قراردادهایی که در ٤ نسخه تهیه می شد برای اجحاف بیشتر به کارگران در یک برگ تهیه و نزد کارفرما باقی می ماند و بازرسین وزارت کار هم به این خلاف چشم پوشی می کنند. همچنین کارگرانی که باید بعد از سه سال کار مداوم در شرکت مطابق آیین نامه رسمی شوند بیش از ١٥ سال است که منتظر عملی شدن این خواست هستند و مدیریت ایران خودرو هم از آن تخطی می کند.

سالهاست کارگرانی که اقدام به تحصیل کرده اند و یا از قبل تحصیل کرده بودند مدارکشان در سوابق اداری و کاری اعمال نمی شود تا حقوقشان افزایش یابد و وزارت کار هم کماکان چشم های خود را به این خلاف آشکار و طبقه بندی نکردن کارگران ایران خودرو بسته است.

Share on Google+Share on Facebook