اعتصاب در ایران مال

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا کارگران شرکت ایران مال به دلیل دریافت نکردن حقوق خود از بهمن ماه تاکنون و همچنین پرداخت نشدن عیدی و پاداش سال ١٣٩٧ روز چهارشنبه گذشته در محوطه این شرکت اعتصاب کردند.همچنین پیمانکاران این کارگران اعتصابی نیز از کار خلع ید گردیدند.

همچنین به کارگرانی که در این اعتصاب شرکت نکرده بودند ١ میلیون و پانصد هزار تومان علی الحساب بابت حقوق های عقب افتاده از بهمن ماه تاکنون پرداخت گردید.

Share on Google+Share on Facebook