نه به خشونت علیه زنان

logofelezkar300x300

به گزارش روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  کارت زیر روز 5 آذر امسال در تهران مقابل مترو بهارستان و شوش توسط عده ای از زنان که تعداشان به صد نفر می رسید در این تجمع پخش شد. این زنان که همگی از زنان زحمتکش منطقه بودند در اعتراض به اسید پاشی ها و گرامی داشت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گرد آمده بودند. در داخل این کارت چنین نوشته شده است:
این روزها خبرهای اصفهان موجی از وحشت و هراس را در شهرهای مختلف ایران ایجاد کرده است. پاییز اسیدی امسال بازتاب سیاستی است که به زنان می گوید :« در خانه بمان تا در امان باشی ».
زنان در پی سالها تلاش، اندک مجالی برای حضور در جامعه یافته اند، مجالی که لحظه به لحظه با تصویب قوانین زن ستیز از آن ها سلب می شود. می گویند این روزها زنان اصفهان کمتر به خیابان ها می آیند. خبر گوش به گوش در شهرهای دیگر پیچیده است و حالا هر زنی می تواند فکر کند که آیا کابوسی در خیابان در انتظار اوست، یک روز در اصفهان با اسید و یک روز با شوخی موتورسوران آب پاش.
این کابوس پایان نمی گیرد اگر در کنار هم نباشیم ، اگر فرصت دهیم که عده ای با گشت ارشاد و قوانین ضد زن و عده ای با اسید و خشونت ما را از خیابان به خانه برگردانند. ما باید در برابر خشونت علیه زنان و محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی شان ایستادگی کنیم. چرا که این ها مقدمه سلب دیگر اشکال آزادی های اجتماعی و سیاسی از تمام جامعه است.   آذر 93
zanan-khoshunat1zanan-khoshunat2
Share on Google+Share on Facebook