از هفت تپه چه خبر؟

کارفرما نیشکرهفت تپه سهم حق بیمه ماهیانه اردیبهشت ماه کارگران و کارکنان آن واحد را هنوز پرداخت نکرده است. این امرباعث شده است که سازمان تامین اجتماعی هفت تپه از تمدید و تجدید شدن دفترچه های درمانی و هرگونه خدمات مرتبط به کارگران هفت تپه ای را به حالت تعلیق در آورد.

این اقدام سازمان تامین اجتماعی هفت تپه تخلف اشکار از ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است. عدم انجام تعهد بیمه ای توسط کارفرما که حق سهم شاغلین را از حقوق انها کسر کرده و به آن سازمان پرداخت نکرده نباید قانونا موجب محروم شدن کارگر از خدمات بیمه ای شود و تامین اجتماعی از طریقی که قانون پیش بینی کرده است می بایست طلب خود را از شرکت نیشکر مطالبه کند.

سازمان تامین اجتماعی می خواهد با این گونه ترفندها کارگر را در مقابل کارفرما قرار دهد تا با فشار کارگر به کارفرما، به بخشی از مطالبات معوق خود برسد و در این بین کارگران متضررشده و با جان کارگر و خانواده اش بازی میشود.

امیدواریم کسانی که دنبال امنیت و آرامش در این شرکت هستند، مسئولین مربوطه هر دو طرف را مجاب کنند تا این گونه نوسانات درمانی من بعد صورت نگیرد چون در بین کارگران و کارکنان و خانواده های آنها بیماران خاص وجود داشته که تاخیر دردمان آنها غیرقابل جبران است.

فریدون نیکوفرد دبیر سندیکا نیشکر هفت تپه