بازنشسته منتظر مرگ نیست، زندگی می خواهد!

به مناسبت ٢٥ تیر، سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی و به دعوت تشکل های بازنشستگان تجمعی امروز از ساعت ١٠ صبح در خیابان آزادی مقابل وزارت کار برگزار شد. در این تجمع که جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و صندوق فولاد شرکت داشتند خواهان معیشتی انسانی، حق تشکل و سندیکا، اعتراض به درمان نازل، و رایگان شدن درمان بودند. در سخنرانی یک بازنشسته مرد و یک باز نشسته خانم موضوع ناکارآمدی بیمه درمان بازنشستگان، گرانی و مستمری های حقیرانه و عدم پاسخگویی وزیر به مطالبات بازنشستگان بیان گردید.

در ساعت ١٢ با خواندن قطعنامه و سرود ای ایران تجمع پایان یافت.

Share on Google+Share on Facebook