روزگار کارمندان پست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا روزگار کارمندان پست شعبه میدان ولی عصر بسیار اسفناک است. در ابتدای سال کارمندان با قراردادهایی روبرو شدند که سفید امضا بود و در آن نوشته شده است که سنوات سال ١٣٩٨ را دریافت داشته اند. این قراردادها سه ماهه بوده و اگر کارمندی تن به خواسته های اداره پست و حجم سنگین کار بدهد قرارداداش تمدید خواهد شد.

در اوایل سال بابا پستچی ها بابت نگرفتن سنوات سال ١٣٩٧ دست به اعتصاب زدند که همگی این کارمندان را که بیش از ٤٠ نفر بودند پس از تسویه اخراج نمودند.

این درحالی است که از سه ماهه دوم بازهم اداره پست اقدام به گران کردن ١٠٠ درصدی هزینه پست کرده است.

Share on Google+Share on Facebook