ماناست راهت، دختر آبی سرزمینم!

دختر آبی (سحر خدایاری) با رویای آزادی از میان ما رفت. اما مسوولیت پیگیری آرزویش بر شانه های ما همچنان باقی است.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران درگذشت این پیگیر آزادی را به هموطنان و خانواده اش تسلیت می گوید.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٩ شهریور ١٣٩٨

Share on Google+Share on Facebook