شادباش

اسماعیل بخشی با وثیقه ٧٥٠ میلیون تومانی آزاد شد. آزادیش را شادباش گفته، امید که محدودیت ها از روی فعالیت های صنفی برداشته شود.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

Share on Google+Share on Facebook