رنج کارگران پروژه ای

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت پترو پالایش وضعیت رفاهی کارگران اسفناک است. در کمپ آنتن ی خوابگاه کنار فروشگاه فقط ۳ توالت فعال داشت و ٥ حمام. خوابگاهها ١١- ١٠ نفره بدون تخت و تشک و پتویی مندرس و کثیف. از لیوان و سماور برای چایی خوردن خبری نیست. حقوق فیتر ٣٥٠٠.
این وضعیت زندگی یک کارگر در سرکار است در حالی که چه شرکت اصلی و چه پیمانکاران در قراردهایشان متعهد شده اند که وضعیت رفاهی کارگران را به بهترین وجهی سامان بدهند. متاسفانه مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز چشمانش را بر روی این تخلفات بسته است

Share on Google+Share on Facebook