در کارخانه فولاد سمنان چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، این کارخانه که در سمنان ایجاد شده است به تولید ورق و پروفیل مشغول است. تعداد کارگران شاغل در این واحد تولیدی بیش از ٨٠٠ تن می باشد. وضعیت حقوقی کارگران طبق قانون کار است.

طبق نظریه کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ایجاد این کارخانه در سمنان که به بی آبی معروف است کاری غیرکارشناسانه بوده و تا چند سال آینده تعطیل خواهد شد. مالک این کارخانه آقای دانیل زاده بوده و کارخانه را با وام خریداری کرده است.

آنچه در تمامی کارخانه هایی که به این شکل راه اندازی می شود به چشم می خورد، موضوع وام های گرفته شده از بانک هاست که وام گیرنده از دادن باز پرداخت وام خوداری کرده و معمولن وام ها را در جای دیگری هزینه می کنند و دست آخر آنچه اتفاق میافتد کارخانه هایی ورشکسته با وام های پرداخت نشده و کارگران سرگردان و بیکار گشته است.

در اینمورد می توان به کارخانه ذوب آهن فولاد بناب که ورشکسته بوده و درحال حاضر بدهی بانکی دارد اشاره کرد.

Share on Google+Share on Facebook