مشکلات کارگران کوره بلند اصفهان

کارگران کوره بلند در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا اعلام کردند که سختی کار در این بخش اجرایی نگردیده و کارگرانی با ٢٨ سال سابقه هنوز مشغول کارند. فرسودگی کارگران در این بخش به سلامت و طول عمر کارگران صدمه زده، آنان را به مرگی زودرس می کشاند.
این در حالی است که دستمزدهای دریافتی هیچ تناسبی با این کار نداشته و باعث بی انگیزه گی کارگران گشته است. تعداد کارگران در این بخش بسیار کم بوده و حداقل به افزایش ٣٠ درصدی نیروی کار احتیاج می باشد تا فشار کاری از روی کارگران تا حدودی برداشته شود. آنان می پرسند: آیا نمی شود از جوانانی که در خانواده های ما بیکار هستند برای تامین نیروی کار استفاده کرد؟؟؟ مدیران ذوب آهن می گویند که دوسال است سود کارخانه روند رو به رشدی دارد پس چرا از استخدام نیروی جوان برای کاهش فشار کاری بر روی کارگران طفره می روید؟

Share on Google+Share on Facebook