تفاهم نامه، نه قرارداد جهت تامین ریل!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، «با حضور معاون و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تفاهم نامه ای در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری با مدیران ذوب آهن امضا شد. با امضای این تفاهم نامه زمینه حضور بخش خصوصی!! به عنوان موتور اصلی تامین کننده این نیازها فراهم شده است»

این خبری است که ذوب آهن منتشر کرده است. در متن خبر بازهم خبری از امضای قرارداد اصلی نیست و فقط تفاهم نامه ای امضا شده است. همچنین می خوانیم که بخش خصوصی باید ورود کند. سوال اینجاست که ذوب آهن تولید کننده نیازهای ریلی کشور و راه آهن سراسری و شهری مصرف کننده ریل، چرا نباید خودشان قرارداد امضا کرده و باید منتظر بخش خصوصی باشند؟؟ بخش خصوصی طفیلی چه گلی می خواهد به سر این قرارداد بزند؟

کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران معتقدند، در حال حاضر راه آهن سراسری با ذوب آهن باید قرارداد خرید ٤٠ هزار تن ریل را اجرایی کند، اما بودجه لازم برای این منظور در مجلس و دولت تامین نمی گردد تا خرید اجرایی شود. صنعت ریلی ما تا دوسال آینده ٢ هزار کیلومتر ریل نیاز دارد.

اینها تنها یکی از ترفندهای دولت برای شریک کردن مافیا در ثروت عمومی است. این یعنی حاکمیت نئولیبرالیسم. از ثروت عمومی که باید به جیب مردم برود، جیب مافیا را پر کن.

Share on Google+Share on Facebook