وضعیت کارگران پروژه ای

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا وضعیت دریافتی کارگران در پروژه های نفتی اصلن خوب نیست برای مثال دو شرکت زیر اینگونه با کارگران شان رفتار می کنند.

١- شرکت هنزا در بوشهر تازه حقوق مرداد ماه کارگرانش را پرداخت کرده و کارگران ٥ ماه حقوق طلبکارند.

٢- در نفت ستاره خلیج فارس شرکت شهید رجایی در بندرعباس پیمانکاری مهراد هنوز حقوق مرداد ماه کارگران پرداخت نشده است و کارگران ٦ ماه طلبکارند.

Share on Google+Share on Facebook