وضعیت شغلی درخبرگزاری کار ایران (ایلنا)

خبرنگارانی که در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) کار می کنند وضعیت شغلی خوبی ندارند. این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر است. دو نماینده این تشکل مذهبی – کارگری در مجلس داعیه طرفداری از کارگر را داشته و یکی از اعضای شورای مرکزی خانه کارگر آقای ربیعی سخنگوی دولت است.

در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) دریافتی خبرنگاران از خبرگزاری های دیگر کمتر است و در بهترین حالت برای ٤٨ ساعت کار در هفته مبلغ ٢ میلیون ٣٠٠ هزار تومان می گیرند. در حالی که در دیگر خبرگزاری ها دریافتی خبرنگاران بیش از ٢ میلیون و ٥٠٠ هزارتومان است مانند خبرگزاری ایران. در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) قراردادها ششماه است که آن هم تازه در پایان مدت قرارداد، تازه بسته می شود یعنی خبرنگار ششماه کار می کند بعد قرارداد این ششماه را می بندد.

در بیخ خانه کارگر ظلم می شود و نمایندگان بی عرضه خانه کارگری در مجلس شعار طرفداری از کارگر می دهند. حتا یکبار قدم رنجه نکرده اند تا ببینند در یکی از زیر مجموعه هایشان چه می گذرد؟ آیا به خبرنگار نهار می دهند؟ آیا کرایه ماشین (حق سرویس) پرداخت می گردد؟ آیا اصلن قانون کار در اینجا رعایت می شود؟

Share on Google+Share on Facebook