نان، خواسته کارگران کرمانی!

١٠ روز از اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ کرمان می گذرد و هنوز با تمام وعده ها آنچه اتفاق نیافتاده است خواسته های به حق کارگران این معدن است. امروز کارگران به همراه خانواده های خود به خیابان آمده تا عزم خود رادر مورد خواسته هایی که هم قانونی است و هم انسانی فریاد بزنند.

نه به خصوصی سازی، طبقه بندی مشاغل، افزایش دستمزد متناسب با کار، قراردادهای دایم شغلی، ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون استخدامی فولاد …… اینها بخشی از خواسته های چندین ساله کارگران است. نان خانواده های کارگری را نمی توانید قطع کنید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همراه با کارگران این معدن خواستار اجرایی شدن خواسته های بالاست. ما از همه امکانات خود برای دستیابی به این حقوق استفاده خواهیم کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٤ اردیبهشت ١٣٩٩

Share on Google+Share on Facebook