اطلاعیه کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

به دلیل بی توجهی ذوب آهن به وضعیت درمان وتعهدات خود و همچنین بد عهدی صندوق در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ و سامان دادن به حقوق و مزایای بازنشستگان ذوب آهن علیرغم دستور وزیر و پیگیریهای فراوان و وعده وعیدها، به این نتیجه رسیدیم امیدی به احقاق حقوقمان با دستور وزیر و قول وکیل نیست. چون مجریان امر از جنس ما نیستند. لذا جهت اعتراض به وقت کشی و بی عملی مسئولین روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۸ صبح باتفاق جلوی استانداری اصفهان تجمع خواهیم کرد. حضور حتما با رعایت پروتکل بهداشتی خواهد بود و دوستان با ماسک حاضر می شوند. مجبور به حضور و اجتماع هستیم.

کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

٢٥ اردیبهشت ١٣٩٩

Share on Google+Share on Facebook