اوضاع در شرکت دارویی اوه سینا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در این شرکت تولید مانند سال گذشته ادامه دارد و در سال جدید اخراجی نداشته و ساعت کاری مانند قبل می باشد. پروتکل بهداشتی رعایت می شود کمبود ماسک کمی مشاهده می شود و مانند قبل معابر ضد عفونی نمی گردد. نهار نیز در ظروف یکبار مصرف داده و از تجمع در نهارخوری نیز جلوگیری می شود. وضعیت حقوقی طبق قانون کار افزایش یافته و لباس و کفش کار نیز مانند روال گذشته است. وضعیت قراداد ها نیز مانند گذشته بعضی یک ساله و بعضی شش ماهه و بعضی سه ماهه است و بر اساس طرح طبقه بندی کار می کند .

فروردین ماه کاملن کارخانه تعطیل بود و حقوق و مزایا کامل پرداخت گردید و حتا مرخصی تشویقی به همه پرسنل داده شد. از اول اردیبهشت نیز تولید مانند روال گذشته به صورت عادی ادامه دارد .🌹

Share on Google+Share on Facebook